Ako sa používa Balloonkit?

Návod na použitie - ako plniť balóniky:

Kliknite pre zväčšenie obrázku.

1) Škatuľu umiestnite zvisle na rovný podklad.
2) Zatlačte na miesto označené "Tu otvoriť" na hornej strane škatule a vytiahnite vopred vystrihnutý kus kartónovej časti.
3) Na bočnej strane škatule zatlačte na perforované miesto lepenky, aby ste uvoľnili plniaci ventil.
4) Odskrutkujte plastový kryt ventilu. Širší koniec gumovej plniacej dýzy naskrutkujte na doraz na výstup z ventilu, dotiahnite rukou a ubezpečte sa, že závit je správne nasadený a vyrovnaný. Nepoužívajte k tomu žiadne náradie!
5) Zeleným kohútikom otočte proti smere hodinových ručičiek - tým ventil otvoríte.
6) Navlečte na dýzu najprv šnúrku a potom kŕčok balónika tak, aby pevne sedel okolo dýzy, pričom asi 3 cm zostanú voľné.
7) Balónik pevne držte a ľahko ohnite gumovú plniacu dýzu, čím zahájite plnenie balónika. Akonáhle balónik dosiahne požadovanú veľkosť, stlačenie dýzy uvoľnite.
8) Navlečte šnúrku na kŕčok balónika a stiahnite balónik z dýzy, balónik i šnúrku pritom pevne držte.
9) Po nafúknutí potrebného počtu balónikov ventil fľaše vždy dobre uzavrite otočením zeleného kohútika v smere hodinových ručičiek. Plniacu dýzu a spájaciu trubičku nechajte trvalo naskrutkované na výstup z ventilu - zabránite tak náhodnému úniku plynu z fľaše.UPOZORNENIE: Nenechajte omylom vyfučať hélium z fľaše! Vždy po nafúkaní balónikov, uzatvorte fľašový ventil !